Các Khoa, Bộ môn chuyên ngành

    - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ:
      + Bộ môn Điện - Điện tử -
 Bộ môn Công nghệ thông tin
    - Khoa Tài chính - Kế toán
      + Bộ môn Kế toán DN - Bộ môn Tài chính DN
    - Bộ môn Giáo dục Chính trị - Quốc phòng

Tác giả bài viết: Mr.Trãi